Liker du FORUT?

Kobler innsatsen mot vold, HIV/AIDS og alkohol

På en konferanse i Oslo tirsdag var 75 representanter fra frivillige organisasjoner og myndigheter samlet for å diskutere et nytt, men viktig og vanskelig tema

Les mer

Om FORUT

Visjon

FORUTs visjon er en fredelig verden uten fattigdom der alle er sikret menneskerettigheter, og der rusgifter ikke hindrer velferd, trygghet og folks utviklingspotensial.

Oppdrag

FORUTs oppdrag er å bekjempe fattigdom og mobilisere for en mer rettferdig og solidarisk verden. FORUT vil forbedre folks livskvalitet gjennom deres deltakelse i utviklingsprosesser, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring.

Å være solidarisk vil for oss si å sette respekt foran medfølelse og stå sammen med underprivilegerte grupper. FORUT avgrenser seg skarpt mot å gi gaver og almisser, men ønsker å delta i mobilisering og aktivisering av menneskelige ressurser. FORUTs merverdi i samarbeidet med det sivile samfunn ligger i vår bakgrunn i den norske edruskaps- og fredsbevegelsen samt det tette samarbeidet med norske skoler og barnehager.

Hva gjør FORUT?

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling, er en norsk organisasjon med basis i de norske freds- og edruskapsorganisasjonene IOGT, Juvente og Juba. FORUT er en forkortelse for FOR UTvikling. Formålet er å medvirke til sosial mobilisering av fattige og undertrykte i deres kamp for bedre levekår og grunnleggende menneskerettigheter, gjennom bistandstiltak, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring.
 

Operativ i fem land

FORUT er involvert i utviklingssamarbeid i Sri Lanka, India, Nepal, Sierra Leone og Malawi. FORUT har rammeavtale med NORAD, noe som sikrer langsiktig finansiering av prosjektene (se det enkelte land). Virksomheten er delt inn i fire programområder: Rusgifter og utvikling, Krisehåndtering og rehabilitering, Kvinner og likestilling, Barnerettigheter. Programområdene er beskrevet her.

Informasjon i Norge

Informasjons- og holdningsskapende arbeid i Norge er i tillegg til prosjektsamarbeidet en viktig del av FORUTs virksomhet. Denne virksomheten, som har fått et stort omfang, fokuserer generelt på nord/sør-spørsmål, men også på FORUTs egen virksomhet og idégrunnlag, FORUT har rammeavtale med NORAD for sitt informasjonsarbeid.

Internasjonalt rusmiddelprosjekt - ADD

FORUT vil gjennom prosjektet profilere seg som en solidaritetsorganisasjon med rusmiddelspørsmål som særlig kompetanseområde. Et av målene for ADD (Alcohol, Drugs and Development) er å tilegne seg kunnskap om hvilken rolle alkohol og andre rusmidler spiller i de ulike samarbeidsland, i hvilket omfang de brukes og hvilken kulturell og historisk sammenheng de står i. Kunnskapen og kompetansen som våre samarbeidspartnere får gjennom dette arbeidet, skal danne grunnlag for å utvikle gode og relevante modeller for forebyggende arbeid. Se Rus og utvikling.

Kampanjer i skoler og barnehager

I mer enn 20 år har FORUT hatt en omfattende kampanjevirksomhet med ulike undervisningsopplegg for norske barnehager og skoler. Årlig deltar 80 000 - 100 000 barn i ulike FORUT-aksjoner, som handler om barn i fremmede kulturer. En viktig del av disse aksjonene er den praktiske solidaritetshandlingen, som skaper engasjement og lokal mobilisering. Særlig i barnehagene har FORUTs opplegg blitt godt mottatt. Selv etter at seksåringene forsvant over i skolen, har ivrige førskolebarn lært om barn i andre land, og solgt te, elefanter og andre produkter fra den tredje verden til foreldre, besteforeldre, onkler og tanter. Se Barneaksjonen og Skoleløpet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Relaterte saker

Les flere relaterte saker

Støttet av:
Logo norad

Medlem av:
Logo innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no Nettredaktør: Elisabeth Bratås
FORUTs kontonummer: 72200536348

Utviklet av Tag Studio AS. Drevet med Tag Content Studio.